LANDSKAPSENTREPRENØR TIL SALGS

GOD ORDRERESERVE

Kr. 15.000.000 Beliggenhet: Østlandet
Omsetning: Kr. 90.000.000,-
Ordrereserve: 1 Juni 2018 Kr. 45.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Anonymt
Etablert: 1985
I disse lokalene: 1985
Bakgrunn for salg: Generasjonsskifte
Antall ansatte: 85
Årsverk: Ca. 80
Web: Ja

Dokumenter

Drift

Konsept: Landskapsentreprenør

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: Kr.90.000.000,-
Lønnsprosent: Ca.26%
Verdi inventar/utstyr: Kr. 13.000.000,-

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Godt etablert landskapsentreprenør med 30 års erfaring selges. Bedriften leverer tjenester innenfor følgende hovedsegmenter:
• Lekeplass og nærmiljøanlegg
• Stell og vedlikehold
• Grave- og grunnarbeid
• Tre felling og beskjæring
• Steinarbeid
• Hagedesign
• Parkanlegg
• Opprustning av gater og bymiljø

Bedriften har siden oppstart utviklet seg til en betydelig aktør i anleggsentreprenørbransjen med nedslagsfelt på det sentrale Østlandet. Oppdragsgiverne er offentlige etater, andre entreprenører, eiendomsselskaper og privatpersoner. Oppdragene strekker seg fra privathager, lekeplass, skjøtsel og vedlikehold til bygging av store offentlige uterom og miljøgater. Av en omsetning i 2017 på ca. 70 millioner er 15 millioner av disse mot privatmarkedet. Bedriften er en meget seriøs aktør og har et godt renomme i markedet.

Bedriften har hatt en omsetningsvekst fra 2015 på Kr. 26 millioner til Kr. 70 millioner i 2017. Det er forventet en økning også i 2018 hvor selskapet per. 1. Juni har en ordrereserve på ca. 45 millioner. Bedriften har sett det som nødvendig å gjøre investeringer i driften for å møte økende ordreinngang/omsetningsvekst. Det budsjetteres i 2018 med en omsetning på 90 -100 millioner.
De har i dag løpende rammeavtaler med flere kommuner på det sentrale Østlandet.
Det er faste skjøtsel- og brøyteoppdrag.

Tallene fra 2017 er fordelt slik:
-oppdrag for kommunene ca. 45 millioner
-skjøtsel av grøntanlegg ca. 3 millioner
-snøbrøyting ca. 2 millioner
-entreprenørselskaper ca. 10 millioner
-privat hage ca. 10 millioner

Eier mener det er mulig å øke omsetning i alle segmenter og/eller tilby flere type tjenester.

Totalt har bedriften ca. 85 ansatte hvorav 12 av disse er prosjekt og anleggsledelse, administrasjon og kalkulasjon. Bedriften har formelt utdannede anleggsgartnermestere, landskapsingeniører, landskapsarkitekt, sertifiserte prosjektledere, siviløkonomer, mekanikere, maskinførere og lastebilsjåfører. Flere ansatte har ADK-1 sertifikat. Selskapet har sentralgodkjenning og er godkjent lærlingebedrift med 6 lærlinger for tiden.

Fordeler / muligheter:
Ny eier får her muligheten til å overta en godt etablert bedrift i sterkt vekst med innarbeidet management, moderne systemer og en gunstig markedsposisjon. Bedriften har vært igjennom en krevende 3 års periode med sterkt økende ordreinngang kombinert med omorganisering. Denne omorganiseringen har blant annet bestått i å etablere et nytt management, spesialisering av roller og oppgaver, tilpasninger av maskin og bilpark, digitalisering av alle prosesser rundt godkjennelser, timeføring, HMS og KS, månedsrapportering på alle prosjekter, budsjettering og styrking av kontroll med løpende drift. Det er fortsatt store muligheter for ytterligere gevinst ved videre arbeid med endringsprosesser.

Ordrereserven er økende mot 2018 og per. 1. juni er denne på hele 45 millioner. Bedriften burde være interessant for private investorer med kunnskap til bransjen så vel som strategiske aktører.

Dagens eier ønsker å trekke seg tilbake på grunn av alder og helse, men ønsker at bedriften drives videre av nye eiere. Dagens eier er også fleksibel på videre engasjement til beste for selskapet i en overgangsperiode.

Pris- og verdivurdering:
Bedriftsbørsen AS verdi vurderer over 200 selskaper hvert år og omsetter flest bedrifter i SMB- markedet i Norge. Våre verdivurderinger tar hensyn til en rekke faktorer kombinert med vår erfaring i markedet.

Bedriften vi her har for salg har hatt en sterkt utvikling og over siste tre år og en omsetningsvekst på over 160%. Eier påpeker at den sterke veksten har vært krevende, men at bedriften nå er tilpasset et større volum. Etterspørselen er større enn kapasiteten og det er store muligheter i markedet. Estimerte investeringsbudsjetter fra det offentlige og det private beløper seg til 80 til 100 milliarder de neste 10 årene.

Budsjettert 2018 = Kr. 90.000.000,- Resultat 2018 = Kr. 0,-

Anleggsutstyr:
Takst-Prosjekt AS har i Desember 2017 gjennomført en verdivurdering av maskiner og utstyr. Taksten gir følgende vurdering:
Nypris i dag Kr. 29.673.000,-
Teknisk verdi Kr. 13.769.300,-
Relasjonsverdi Kr. 9.904.000,-

Ved overtagelse av Aksjeselskapet er det lagt opp til transaksjon på «kontant og gjeldfri» basis. Bokførte anleggsmidler, bank og fordring med fratrekk for all gjeld utgjør per. 31.12.2017 Kr. + 750.000,- Det er en forskjell på bokført verdi og faktisk verdi av anleggsmidler da en del av dette fortsatt er i leasingperiode med restverdi. Frem til 1. Juli 2018 er det noen mindre endringer i maskinparken.

Selger eier også bygget selskapet leier av. Det legges til grunn at leieavtalen må modifiseres ved et leieforhold med en ny eier.

Bedriftsbørsen AS har sammen med eier satt en pris på Kr. 15.000.000,- med overtagelse av aksjeselskapet på «kontant og gjeldfri» basis. Vurderingen er basert på salg av aksjeselskapet pr. balanse 31.12.2017.

Selger er åpent for salg av deler av selskapet sammen med en ny aksjonær som kan ta del i å styrke videre utvikling av selskapet sammen med dagens eiere.