Budgivers navn/adresse:

 

……………………………………………………  Telefon / mobil: …………………….

 

……………………………………………………  E-post: ….……………………………

 

…………………………………………………… Org/pers.nr. …………………………

 

Budet gjelder:

………………………………..…………………………………………………………………………

 

med organisasjonsnummer ..……………………… besiktiget den ………………………..

 

Allokert i gårdsnr………………. bruksnr ………………… i……………………………….. kommune

 

Jeg/vi gir herved et bindende bud på kr…………… skriver kr. …………………00/100

 

Budet omfatter:

Inventar Utstyr Varelager Goodwill Leiekontrakt

Kjøpesum og omkostninger er tenkt finansiert slik:

 

Långiver Beløp
Egenkapital

Budet er bindende frem til…………….dag den………….klokken…………..

 

Ønsket overtagelsestidspunkt ………………………………………………….

 

Eventuelle forbehold eller tilleggs opplysninger:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse

.…………………………………

Sted/dato

 

 

 

……………………………………………………

Underskrift