Solid maskinentreprenør med fulle ordrebøker

Høyt ansett entreprenør med strategisk nisje og helårsdrift. Firmaet har god lønnsomhet og ordreinngang.

Kr. 19.500.000 Beliggenhet: Det sentrale Østland
Omsetning: Kr. 25.000.000,–
EBITDA: Kr. 5.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Dokumenter

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Bedriftsbørsen har nå for salg en maskinentreprenør som er lokalt forankret i et nedslagsfelt med stort geografisk potensial. Den velrenommerte bedriften har på knappe ti år lyktes i å bli den den beste regionale aktøren innenfor sin nisje. Over tid har de hatt et driftsresultat på solide 15–30 prosent. Vekstpotensialet er dessuten beviselig høyt, samtidig som investeringsbehovene er svært lave.

Om virksomheten
Virksomheten utfører alt av graveoppdrag med høy presisjon. Få andre i regionen besitter samme kompetanse, maskinpark og fleksibilitet som dem, og det har gjort bedriften svært ettertraktet i markedet. Entreprenøren er også kjent for være en god løsningspartner å sparre med, samt å levere til avtalt tid og pris.

Foretaket har dessuten et godt miljøfokus, som bl.a. omfatter ansvarlig behandling og sortering av fyllmasser, samt gjenbruk av ressurser. Dette er faktorer som markedet legger stadig økende vekte på, og som dermed bidrar til å styrke konkurranseevnen i årene som kommer.

Selskapet opplever stor pågang av oppdrag, og vil enkelt kunne øke omsetningen ved å tilføre mer arbeidskapasitet. Nåværende innehaver har ikke ønsket dette, men en mer ambisiøs eier vil med dette enkle grepet kunne utløse betydelig potensial.

Dagens maskinpark har kapasitet til å håndtere en omsetning i størrelsesorden 40-45 MNOK, og det er dermed mulig å vokse betydelig, uten større investeringer på utstyrssiden.

Oppdrag og maskinpark
Bedriften har tiltaksklasse 2, og disponerer en bred maskinpark som egner seg for prosjekter av de fleste aktuelle størrelser. De utfører alt innen graving, med hovedvekt på grunnarbeider for nybygg, tilbygg, vann, avløp, overvann, vannlekkasjer, avløpsbrudd, dreneringer, steinmurer gårdsplasser, og så videre, samt riving av bygninger.

Maskinparken er av nyere dato og svært godt tilpasset driften. Det meste av biler, utstyr og maskiner er selveid. Samlet har disse en anslått markedsverdi på rundt 10 MNOK, med en omsetnings-kapasitet på inntil 45 MNOK.

Foretaket har sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeider, landskapsutforming og vann/avløp i tiltaksklasse 2, samt utstikking/innmåling og riving i tiltaksklasse 1.

Drift
Selskapet har i underkant av 10 ansatte. Disse har utfyllende kompetanse og jobber i rullerende team. Ved behov leies det inn ekstra bemanning enten på prosjektbasis eller for lengre perioder.

Virksomheten kjører full bemanning gjennom vintersesongene. Dette kan de gjøre fordi de har en del brøyteoppdrag i nærområdet, samt at mange av de ordinære oppdragene kan utføres uavhengig av sesong. Å kunne ha de ansatte i arbeid gjennom hele året er en stor styrke for bedriften, som blant annet bidrar til stabilitet i arbeidstokken.

Lokaler
Bedriften leier en eiendom sentralt i sin kommune, som er godt egnet for driften. Det er god kapasitet både i bygget og på den tilhørende tomten.

Marked
Bedriften har direkte nedslagsfelt innenfor en radius av 50 km. Fokus ligger på hjemkommunen og et større byområde i nærheten, men entreprenøren er godt kjent også utenfor dette, og kan om ønskelig operere mer aktivt både i retning hovedstaden og andre storbyer.

Kundene består av en blanding av private, bedrifter og kommuner. Miksen varierer noe fra år til år, men privatmarkedet utgjør som regel minst 50 prosent.

Økonomi
Foretaket har over de siste årene hatt en omsetning på 25-30 MNOK, med en bunnlinje på 4.5 – 7 MNOK. Bedriften har hatt godt grunnlag for videre vekst, men dette har ikke vært ønskelig fra eier sin side. Ved å ansette flere medarbeidere kan bedriften løfte omsetningen til 40 -50 MNOK.

Fordeler og muligheter

Solid standing
Foretaket er en velrenommert maskinentreprenør som forbindes med stor leveransedyktighet. Dette gjør at de opplever høyere betalingsviljen enn mange konkurrenter. De tiltrekker seg også lukrative og utfordrende jobber, fordi kundene vet de kan levere på høyt nivå.

Høyt vekstpotensial
Virksomheten har et beviselig uforløst potensial, ettersom de i flere år har påtatt seg færre oppdrag enn de har hatt åpning for. Bedriften kan dermed løfte omsetningen ved å tilføre mer arbeidskapasitet.

De er i tillegg godt rigget for vekst, med en kostnadseffektiv driftsmodell som sørger for at selskapet tjener gode penger, og med en oppdatert maskinpark med kapasitet til å håndtere en nær dobling av dagens omsetning. Bredden i kundemiksen gjør dessuten at de er mindre konjunkturutsatt enn andre i bransjen.

Marked
Markedet er mer enn stort nok til å flerdoble omsetningen innenfor det som i dag er det geografiske nedslagsfeltet. Det er også fullt mulig å utvide det til å omfatte hele Oslo-regionen. Bedriften har allerede enkeltoppdrag i Asker og Bærum, men det er mye mer å hente. Dette markedet passer også godt for en aktør av denne typen, da det favner mange prestisjeoppdrag.

Verdivurdering
Bedriften er en anerkjent aktør som over mange år kan vise til sterke resultater. Potensialet for videre vekst er høyst reelt og av betydelig karakter. Maskinparken har markedsverdi på ca.10 MNOK.

Bedriftsbørsen vurderer verdien av virksomheten inkludert maskinparken til 19.500.000 kr.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.